Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /usr/www/users/minibu/minibest.bg/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30
Политика за поверителност – Minibest

Политика за поверителност

С настоящето известие, БЕН ТРЕЙД ЕООД, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 на ЕП, Закона за защита на личните данни и другите относими към дейността нормативни актове, иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за принципите и предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване.

БЕН ТРЕЙД ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. “Димитър Икономов” No. 21, вписано в търговския регистър воден към Агенция по вписванията с ЕИК 204877924, като администратор на лични данни, задължен да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни, определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни, с координати за връзка, посочени по-долу Съгласно законодателсвото по защита на личните данни, получената от субекта информация се:

Обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

Събира за конкретни легитимни цели;

Поддържа точна и в актуален вид;

Съхранява в срок не по-дълъг от необходимото, за целите на нейната обработка;

Съхранява сигурно, използвайки подходящи технически и организационни мерки;

Споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателсво;

БЕН ТРЕЙД ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Целите за обработка на лични данни са:

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения;

За изпълнение на нормативни задължения;

След получено информирано съгласие;

С оглед законен интерес на БЕН ТРЕЙД ЕООД;

Обработка на анонимизирани данни;

БЕН ТРЕЙД ЕООД обработва данни, минимално необходими за идентификация на субекта на лични данни (име, адрес, телефон, e-mail) в зависимост от целите, за които се обработват. Същите са необходими за изпълнение на договорните отношения и законовите изисквания или са предоставени доброволно по желание на субекта на лични данни.

За обработването на лични данни БЕН ТРЕЙД ЕООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, БЕН ТРЕЙД ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или разпространение на лични данни.

Личните данни се съхраняват за периода необходим за изпълнение на целите, за които са предостaвени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца), по закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите относно давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация в съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които не съществува вече легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават.

БЕН ТРЕЙД ЕООД предоставя лични данни на трети лица единствено и само при условията на Закона за защита на личните данни, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Преди да предостави лични данни на трети лица БЕН ТРЕЙД ЕООД изисква от тях да докажат, че са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни в съответствие със закона. Лични данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на БЕН ТРЕЙД ЕООД (пощенски оператори, дистрибутори, лица, поддържащи оборудване, софтуер, хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата действащото законодателство, банки за обслужване на плащанията, лица, предоставящи услуги, по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/ или електронен носител, лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, състоянието им и целите на тяхната обработка, техният източник, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и законните интереси на администратора или трета страна. Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да предостави лични данни и уведоми трети лица, на които вече са били разкрити личните му данни, за извършените действия във връзка с неговите права, освен в случаите, когато това е невъзможно. Правата на физическото лице се предявяват с писмено Заявление за достъп до съхранявани и обработвани лични данни до БЕН ТРЕЙД ЕООД на  адреса за връзка посочен най-долу на настоящето известие или по електронен път, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Заявлението се изготвя в съответствие с чл. 30 от ЗЗЛД и се разглежда при условията и в сроковете (14 дни от подаване на Заявление) определени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването възоснова на съгласие, преди да бъде оттеглено. Субектът на лични данни има право  подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни.

При унищожаване, загубване или в случай, че личните данни са негодни за употреба , ние уведомяваме своите клиенти в рамките на 24 часа от установяването на обстоятелството. Същият срок се прилага и ако се установи, че е налице нарушение на сигурността на данните.

Лице за контакт във връзка със защита на личните данни:

Бенислав Иванов Бенев

гр. Варна; бул. “Цар Освободител” No. 177, До Бензиностанция „Бенита“

тел. 0897975651;

e-mail: office@minibest.bg

При промени в законодателството по защита на данните, ние ще Ви уведомим своевременно.

MINIBEST.BG използва „бисквитки“- тракери, скриптове и бутони за социални медии (наричани по-нататък за краткост:„Технологии“) на своите уебсайтове и приложения, които ни помагат да осигурим по-добро, по-бързо и по-безопасно потребление. Тези Технологии се поставят и чрез трети страни, които са ангажирани от MINIBEST.BG. Ние, разбира се, се отнасяме много сериозно към вашата поверителност по отношение на тези Технологии. За повече информация относно начина, по който обработваме вашите данни, моля, направете справка с нашата декларация за поверителност. Чрез тази декларация относно „бисквитките“ бихме искали да ви обясним какви са използваните Технологии и начина им на прилагане. Ако все още имате въпроси относно използването на Технологиите или за вашата поверителност, може да се свържете с нас на адрес: office@minibest.bg.

Абонирайте се за интересна информация около “MINI BEST”, нови предложения, промоции и др.

  Потърсете ни сега

  Адрес:
  бул. „Цар Освободител“ №177, 9020 Варна
  (до бензиностанция „BENITA“)

  Minibest ®

  Телефон за поръчки:
  +359 895 311 388

  Предпочитания за поверителност

  Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация от вашия браузър от определени услуги, обикновено под формата на "бисквитки". Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Блокирането на някои от следните елементи може да повлияе върху качествената работа на сайта.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.

  MINIBEST.BG използва „бисквитки“- тракери, скриптове и бутони за социални медии (наричани по-нататък за краткост:„Технологии“) на своите уебсайтове и приложения, които ни помагат да осигурим по-добро, по-бързо и по-безопасно потребление. Тези Технологии се поставят и чрез трети страни, които са ангажирани от MINIBEST.BG. Ние, разбира се, се отнасяме много сериозно към вашата поверителност по отношение на тези Технологии. За повече информация относно начина, по който обработваме вашите данни, моля, направете справка с нашата декларация за поверителност. Чрез тази декларация относно „бисквитките“ бихме искали да ви обясним какви са използваните Технологии и начина им на прилагане. Ако все още имате въпроси относно използването на Технологиите или за вашата поверителност, може да се свържете с нас на адрес: office@minibest.bg.